kariyer-logo
İŞ ALANLARI
ŞEHİR   
ANAHTAR KELİME
DEPARTMAN
SEKTÖR

 

Cengiz Karaman

Human Kapital

Kurucu

  DİĞER UZMAN GÖRÜŞLERİ İÇİN TIKLAYINIZ. 
Konu : SSK'NIN E-BORCU YOKTUR UYGULAMASI...

 

TEBLİĞ

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:                  
                                                                                        
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TARAFINDAN İŞVERENLERE BORCU  YOKTUR

BELGELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA VERİLMESİ


(E-BORCU YOKTUR UYGULAMASI)                                                            

HAKKINDA TEBLİĞ                                                                   
                                                                                                                                                  
Bilindiği  gibi,  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlığını taşıyan 10 uncu maddesi ile; “Türkiye’nin veya  kendi  ülkesinin  mevzuat  hükümleri  uyarınca  kesinleşmiş  sosyal güvenlik prim borcu olan” isteklilerin ihale dışında bırakılacağı hüküm altına alınmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                
Söz  konusu  Kanun  hükmü  uyarınca,  gerçek  veya  tüzel  kişi  olan  işverenler  tarafından  Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı Sigorta İl/Sigorta  Müdürlüklerinden  “borcu yoktur belgesi” talep edilmesi halinde, işverenlerin ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının olup olmadığının tespiti amacıyla Türkiye çapında sorgulama yapılmaktadır.                                                                                                                                                   
4958  sayılı  Sosyal  Sigortalar Kurumu Kanunu’nun “Çeşitli Hükümler” başlıklı ve  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “İşlemlerin Elektronik Ortamda Yapılması” başlıklı 21 inci maddelerinde; “Kurumca belirlenecek iletişim araçları esas olmak üzere, Kurumun prim tahsilatı, tescil, tahsis ve  sağlık  hizmetleri uygulamaları dahil bütün işlemlerinin internet ve her türlü elektronik ve bilgi iletişim, araç ve ortamı ve benzeri araçlar  üzerinden  yapılabileceği,  internet,  elektronik  ve  benzeri ortamda bilgi ve belge alınıp verilebileceği, elektronik veya bilgi işlem ortamında  yapılanlar dahil her türlü işlemlerin ve arşivlenen bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurum kayıtlarının esas alınacağı, bu bilgi ve belgelerin adli  ve idari merciler nezdinde geçerli sayılacağı ve arşivleme konularına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği” öngörülmüştür.         
                                                                                                                                                  
Buna  göre,  gerek işverenlerin borcu yoktur belgesine ilişkin taleplerinin daha hızlı ve doğru bir şekilde karşılanması, gerek Sigorta İl/Sigorta  Müdürlüklerinin  bu  konudaki iş yoğunluğunun azaltılması, gerekse e-Devlet uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla “Sanal Sigorta ve e-Bildirge  Uygulaması” kapsamında Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından “e-Borcu Yoktur Projesi” geliştirilmiştir.                                              
                                                                                                                                                  
I - e-Borcu Yoktur Uygulaması:                                                                                                                    
e-borcu  yoktur  uygulaması, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre işyeri tescil edilmiş ve bu işyerlerinden dolayı e-bildirge kullanıcı kodu  ve  şifresi  almış  olan  işverenlere, vergi kimlik numaraları anahtar olarak kullanılmak suretiyle Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gidilmesine,  müdürlükler  arasında  yazışma  yapılmasına  gerek  kalmadan  Sosyal  Sigortalar  Kurumuna  ait www.ssk.gov.tr adresinden borcu yoktur belgelerini  istenilen gün ve saatte internet üzerinden alabilmelerine imkan sağlamaktadır.

                                                                                                                                                  
e-borcu yoktur uygulaması kapsamında, Kurum bilgi işlem programları tarafından elektronik ortamda üretilecek olan belge ile gerçek veya tüzel kişi  olan  işverenler, Kamu İhale Kanunu ve uygulama yönetmelikleri uyarınca ihalelere katılabilecekler, ihaleli bir işi üstlenmişler ise hakedişlerini  alabilecekler  veya  ihale  konusu  olmayan  işlerde  ilgili  kamu kurum ve kuruluşları ile yaptıkları sözleşme veya protokoller gereği verdikleri  hizmetlerin  karşılığı  olan  ödemelerini  yada  aracı  (taşeron)  olarak  faaliyette  bulundukları  işlerde  asıl  işverenden  olan  alacaklarını  alabileceklerdir.                                                                                                                                                                      
II - Başvuru:                                                                                                                                     
                                                                                                                                                  
e-borcu yoktur uygulamasından faydalanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi işverenler, Kurum web sitesinde yayımlanmış olan  “e-Borcu Yoktur Taahhüt  Belgesi”  ve  “e-Borcu  Yoktur  Başvuru  Formlarını”  eksiksiz  ve gerçeğe uygun olarak doldurduktan sonra Kurumda tescilli işyerlerinin bulunduğu  Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinden herhangi birine vermek suretiyle başvuruda bulunacaklardır.  e-borcu  yoktur  başvurularının  Kurum  tarafından  incelenmesi  sonucunda,  aktivasyon  işlemi  yapılan işverenler, işyerlerine ait e-bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerini kullanarak internet üzerinden borcu yoktur belgelerini alabileceklerdir.                                             
                                                                                                                                                  
Öte  yandan,  e-borcu  yoktur  uygulamasından faydalanmak için tescilli işyerlerinin bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinden herhangi birine başvuruda  bulunan ve başvurulan işyeri sicil numarası üzerinden e-borcu yoktur aktivasyon işlemi yapılan işverenlerin, başvuru formlarında gerçek kişi  işverenler  için  “3)ADINIZA  SSK’DA  KAYITLI DİĞER İŞYERLERİ”, tüzel kişi işverenler için “2) AYNI TÜZEL KİŞİLİK ÜNVANI İLE SSK’DA TESCİLLİ İŞYERLERİNİZ”  bölümünde  beyan  ettikleri  işyerlerinin  aktivasyon işlemleri de otomatik olarak yapılacağından, bu işyerleri için ayrıca e-borcu
yoktur başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır.                                                                                                
                                                                                                                                                  
 Bu  nedenle,  gerçek  veya  tüzel kişi olan işverenler, e-borcu yoktur uygulamasından faydalanmak için başvuruda bulundukları işyeriyle birlikte, beyan  ettikleri diğer işyerleri (aynı gerçek kişi adıyla veya aynı tüzel kişilik unvanıyla Kurumda kayıtlı işyerleri ve aracısı olunan işyerleri) ile  aktivasyon  işleminden  sonra  aynı  vergi kimlik numarası ile tescil edilen yeni işyerlerinden de (e-borcu yoktur başvurusunda bulunmalarına gerek  olmadan) almış oldukları      e-bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerini kullanarak “e-Borcu Yoktur Belgesi Hazırlama” menüsü altında bulunan seçeneklerden e-borcu yoktur belgelerini almaları mümkün olacaktır.                                                                                

 III - e-Borcu Yoktur Belgesi Hazırlama Menüsünün Kullanımı:                                                                                        
e-borcu  yoktur  aktivasyon  işlemi  yapılan  gerçek  veya  tüzel kişi işverenler daha önce kendilerine verilmiş olan e-bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerini kullanarak “e-bildirge giriş” ana menüsünün altındaki “e-Borcu Yoktur Belgesi Hazırlama” menüsüne ulaşacaklardır.     “e-Borcu Yoktur Belgesi Hazırlama” menüsünde;                                                                                                      
                                                                                                                                                  
İHALE KONUSU İŞLERLE İLGİLİ e-BORCU YOKTUR  BELGESİ                                                                                                                                                     
a- İhalelere Katılmak İçin e-Borcu Yoktur  Belgesi                                                                                                 
b- İhaleli İşlerde İstihkak Ödemesi İçin e-Borcu Yoktur  Belgesi                                                                                   

İHALE KONUSU OLMAYAN İŞLERLE İLGİLİ e-BORCU YOKTUR BELGESİ         

 

a- Türkiye Genelindeki Sorgulama Sonucu e- Borcu Yoktur Belgesi                                                                                   
                                                                                                                                                  
b- Tek İşyerinden e- Borcu Yoktur Belgesi  hazırlama seçenekleri bulunmaktadır.                                                                                                                                                                                   
Gerçek veya tüzel kişi işverenlerin söz konusu seçenekleri kullanarak hangi türde borcu yoktur yazısı alacakları ve bu yazılarla hangi işlemlerini yaptırabilecekleri hususu aşağıda açıklanmıştır.                                                                                                   
                                                                                                                                                  
A - İhale Konusu İşlerle İlgili Borcu Yoktur Belgesi Hazırlama:                                                                                   
                                                                                                                                                  
a - İhalelere Katılmak İçin e-Borcu Yoktur Belgesi Seçeneği:                                                                                       
                                                                                                                                                  
Söz  konusu  seçenek,  gerçek  veya  tüzel  kişi  işverenlerin  4734  sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü uyarınca Türkiye genelinde Kurumumuza kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunup bulunmadığına ilişkin borcu yoktur yazısı almalarına imkan sağlamaktadır.             

Bu seçenek işaretlendiğinde, bilgisayar ekranındaki takvim kullanılarak ihale tarihi girilmesi istenilmektedir. İhale tarihinin yazılması halinde,  ihale  tarihi  itibariyle daha önce e-borcu yoktur başvurusu sırasında aktivasyonu yapılmış tüm işyerlerinin borç sorgulaması yapılmaktadır. İhale tarihinin yazılmaması halinde ise, söz konusu işyerlerinin işlem tarihinden bir önceki gün esas alınarak borçları sorgulanmaktadır.                
                                                                                                                                                  
Sorgulamada,  gerçek  veya  tüzel  kişi  işverenlerinin  e-borcu  yoktur  başvurusu  sırasında  beyan ettikleri ve Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri tarafından  yapılan  sorgulama  sırasında  tespit  edilen  tüm  işyerlerinin  ihale tarihi itibariyle sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik  sigortası  primi,  damga  vergisi,  eğitime  katkı payı ve özel işlem vergisi borçlarının olup olmadığı hususu bilgi işlem kayıtlarından araştırılmaktadır.                                                                                                                                                                                                   
Yapılan araştırmada sonucunda;                                                                                                                     
Gerçek  veya  tüzel  kişi  işverenlerinin  belirttikleri  ihale  tarihi ya da işlem tarihinden bir önceki gün itibariyle yukarıda belirtilen türde muaccel  hale gelmiş borçlarının bulunmaması halinde, “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü uyarınca Türkiye genelinde Kurumumuz bilgi  işlem kayıtlarında …………. tarihi itibariyle yapılan sorgulama sonucunda, Kurumumuza kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunuzun bulunmadığı” şeklinde,  işyerinin vergi kimlik numarası, işyeri unvanı/adı, işyerinin adresi, borç sorgulamasına esas alınan tarih, belgenin internet ortamında alındığı  tarih  ve  saat  ile  Kurumca  üretilen  barkod  ve referans numarasını içeren “İhalelere Katılmak İçin e-Borcu Yoktur Belgesi” ni kendi bilgisayarlarından alabileceklerdir.                                                                                                                                                                                       

Gerçek  veya  tüzel  kişi  işverenlerinin,  belirttikleri  ihale tarihi ya da işlem tarihinden bir önceki gün itibariyle yukarıda belirtilen türde muaccel  hale  gelmiş  borçlarının  bulunması  halinde  ise, daha önce aktivasyonu yapılmış işyerlerinden borcu olan ve olmayan işyerlerinin sicil numarası,  borcun  nedeni, borç türlerini ve borç asıllarını gösteren; vergi kimlik numarası, işyeri unvanı/adı, işyeri adresi, borç sorgulamasına esas  alınan  tarih,  belgenin  internet  ortamında alındığı tarih ve saat ile Kurumca üretilen barkod ve referans numarasını içeren yazılı dökümü kendi  bilgisayarlarından  alabilecekler,  ancak  ihale tarihi veya işlem tarihinden bir önceki gün itibariyle borçlarının bulunması nedeniyle, bu belge ile ihalelere katılmaları mümkün olamayacaktır.                                                                                              
                                                                                                                                                  
b - İhaleli İşlerde İstihkak Ödemesi İçin e-Borcu Yoktur  Belgesi Seçeneği:                                                                        
Bilindiği  gibi,  506  sayılı  Kanunun 83 üncü maddesinde belirtilen bazı kurum ve kuruluşlar tarafından ihale suretiyle yaptırılan işlerle ilgili olarak  istihkak  ödenmesi  sırasında,  işverenlerden  (yüklenicilerden)  ihale  konusu işyerinden dolayı Kuruma borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin yazı istenilmektedir.                                                                                                                      
                                                          

Bu  durumda, istihkak ödemesi için borcu yoktur yazısı başvurusunda bulunulan Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerince ihaleli işten kaynaklanan sigorta  primi,  sosyal  güvenlik  destek primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme zammı borcunun bulunmaması halinde, işverenin Türkiye genelinde  diğer  işyerleri  sorgulanmaksızın  yalnızca  ihale  konusu  işyerinden  dolayı  hakediş ödemesine esas olmak üzere borcu yoktur yazısı verilmektedir.                                                                                                                                                                                          
“İhaleli  İşlerde  İstihkak Ödemesi İçin e-Borcu Yoktur  Belgesi Seçeneği”, yapılan işin ihaleli iş olması nedeniyle Kurumca işyeri tescili işlemi “ihale  kodu  (1)”  verilerek yapılmış olan işyeri işverenlerine istihkak ödemeleri için gerekli olan borcu yoktur yazılarını alabilmelerine imkan sağlamaktadır.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                  
Dolayısıyla,  bu seçenek işaretlenmek suretiyle ihaleli işlerde istihkak ödemesinde kullanılmak üzere borcu yoktur belgesinin alınabilmesi için, o işyerinin  daha  önce e-borcu yoktur başvurusu sırasında aktivasyonu yapılmış, işyeri tescil işlemleri sırasında ihale kodu (1) olarak verilmiş ve yine o işyerine ait e-bildirge kullanıcı kodu ve şifresi ile “e-bildirge giriş” menüsüne girilmiş olması gerekmektedir.                                                                                                                                                           
Bu seçenek  işaretlendiğinde, işlem tarihinden bir önceki gün esas alınarak sadece ihaleli işin yapıldığı işyeri ile ilgili olarak  tahakkuk etmiş ve muaccel hale gelmiş sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve işsizlik sigortası primi borçlarının olup olmadığı sorgulanmaktadır.                         

Yapılan sorgulama sonucunda;                                                                                                                      
Gerçek  veya  tüzel  kişi  işverenlerin,  işlem  tarihinden  bir  önceki  gün itibariyle yukarıda belirtilen türde muaccel hale gelmiş borçlarının bulunmaması  halinde,  “………………………  sicil  nolu  işyeri  ile  ilgili  olarak Kurumumuza verilmiş olan prim belgelerinden dolayı muaccel hale gelmiş borcunuzun  bulunmadığı”  şeklinde,  işyerinin  vergi  kimlik numarası, işyeri unvanı/adı, işyerinin adresi, borç sorgulamasına esas alınan tarih, belgenin  internet  ortamında  alındığı  tarih ve saat ile Kurumca üretilen barkod ve referans numarasını içeren “İhaleli İşlerde İstihkak Ödemesi İçin e-Borcu Yoktur Belgesi” ni kendi bilgisayarlarından alabileceklerdir.                                                                                                                                                            
Gerçek  veya  tüzel  kişi  işverenlerin,  işlem  tarihinden  bir  önceki  gün itibariyle yukarıda belirtilen türde muaccel hale gelmiş borçlarının bulunması  halinde  ise, borcu olan işyerinin; işyeri sicil numarası belirtilmek suretiyle borç türleri ve borç asıllarını, işyerinin vergi kimlik numarasını,  işyeri  unvanını/adını,  işyeri adresini, borç sorgulamasına esas alınan tarihi ve belgenin internet ortamında alındığı tarih ve saat ile  Kurumca üretilen barkod ve referans numarasını içeren yazılı dökümü kendi bilgisayarlarından alabilecekler, ancak işlem tarihinden bir önceki gün  itibariyle  borçlarının  bulunması  ve  borç  asıllarına  bağlı gecikme zammının da hesaplanmasının gerekmesi nedeniyle, bu belge ile ihaleli işlerde istihkak ödemelerini almaları ve borçlarını istihkak ödemelerinden kesinti yaptırmaları mümkün olmayacaktır.                               
                                                                                                                                                  
Dolayısıyla,  ihaleli  işlerden  dolayı  borcu  bulunan  işverenlerin,  Kuruma  olan  borçlarının  ihale makamı nezdindeki istihkaklarından mahsup edilebilmesi  için,  ihale  konusu  işin  yapıldığı işyerinin işlem gördüğü ilgili Sigorta İl/ Sigorta Müdürlüğüne müracaat ederek, sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve işsizlik sigortası primi borçlarını gecikme zamlı olarak hesaplatmaları gerekmektedir.                                                                                                                                                                         
B - İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili Borcu Yoktur Belgesi Hazırlama:                                                                            
                                                                                                                                                  
a -Türkiye Genelindeki Sorgulama Sonucu e-Borcu Yoktur Belgesi Seçeneği:                                                                           
                                                                                                                                                  
Söz  konusu  seçenek,  ihaleye  katılma  durumu  olmadığı  halde,  gerçek  veya tüzel kişi işverenlerinin e-borcu yoktur başvurusu sırasında beyan ettikleri  ve  Sigorta  İl/Sigorta Müdürlüklerince yapılan sorgulama sırasında tespit edilen tüm işyerlerinden dolayı Kuruma sigorta primi, sosyal güvenlik  destek  primi,  işsizlik  sigortası  primi,  damga  vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, idari para cezası, tasarrufu teşvik borçlarının olup olmadığına ilişkin borcu yoktur yazısı almalarına imkan sağlamaktadır.                                                                                                                                           
Gerçek  veya tüzel kişi olan işverenlerin söz konusu seçeneği işaretlemeleri suretiyle alacakları e-borcu yoktur belgesi ile ihalelere katılmaları mümkün  bulunmamaktadır.  Zira,  bu  seçeneğin  işaretlenmesi üzerine  yapılan  bilgi işlem sorgulamasında kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu kavramına girmeyen idari para cezası, tasarrufu teşvik gibi borçlar da dikkate alınmaktadır.                                                                                                                                                                                                         
Dolayısıyla,  gerçek  veya  tüzel  kişi  olan işverenlerin bu seçeneği işaretlemeleri halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile ihale mevzuatına tabi olmaksızın  yapmış  oldukları protokol ve sözleşmelere istinaden (örneğin; özel hastaneler, gözlükçüler, görüntüleme merkezleri, eczaneler vd kişi ve kuruluşların) verdikleri hizmetlerin karşılığı olan ödemelerini alabileceklerdir.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                  
b - Tek İşyerinden e-Borcu Yoktur Belgesi Seçeneği:                                                                                                
                                                                                                                                                  
Söz  konusu  seçenek,  ihaleye  katılma  durumu veya ihaleli işlerde istihkak ödemesi durumu olmadığı halde, gerçek veya tüzel kişi işverenlerinin e-borcu  yoktur başvurusu sırasında beyan ettikleri veya Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerince yapılan sorgulama sırasında tespit edilen işyerlerinin sadece  birinden  veya  aracısı  olduğu  bir işyerinden dolayı Kuruma sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi,  eğitime  katkı  payı,  özel  işlem  vergisi, idari para cezası, tasarrufu teşvik borçlarının olup olmadığına ilişkin borcu yoktur yazısı almalarına imkan sağlamaktadır.                                                                                                                                                                   
Bu  seçenek işaretlenmek suretiyle alınacak borcu yoktur yazısı ile gerçek veya tüzel kişi olan işverenlerin ihalelere katılmaları veya yaptıkları ihaleli işlerde istihkaklarını almaları mümkün değildir.                                                                                           
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  

Bilindiği  gibi,  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 87 nci maddesinde, bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde işverenden iş alan ve kendi  adına  sigortalı çalıştıran üçüncü kişi aracı (taşeron) olarak tanımlanmakta ve sigortalılar üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bununla  sözleşme  yapmış  olsalar  bile,  bu  Kanunun  işverene yüklediği ödevlerden dolayı aracı olan üçüncü kişi ile birlikte asıl işverenin de sorumlu olduğu öngörülmüştür.                                                                                                                                                                                  
Söz  konusu düzenleme uyarınca, aracılar adına ayrı bir işyeri dosyası açılmamakta olup, aracılar, 506 sayılı Kanunla ilgili yükümlülüklerini asıl işveren adına tescil edilmiş olan işyeri dosyası üzerinden yerine getirmektedirler.                                                                

 Buna  göre,  asıl  işveren  tarafından,  işyerinde aracı olarak faaliyet gösteren ve kendi adına sigortalı çalıştıran gerçek veya tüzel kişilerden Kuruma  borçlarının  olmadığının  belgelenmesinin istenilmesi halinde, aracı (taşeron) durumunda olan gerçek veya tüzel kişiler, aracısı oldukları işyerinden dolayı almış oldukları e-bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerini kullanarak kendilerine ait sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, idari para cezası ve tasarrufu teşvik borçlarının olup olmadığına ilişkin borcu yoktur yazılarını bu seçenek vasıtasıyla  alabileceklerdir.                                                                          
                                                                                                                                                  
IV - e-Borcu Yoktur Belgelerinin Doğruluğunun İhale Makamları ile Diğer Kurum ve Kişiler Tarafından Kontrol Edilebilmesi:
                                                                                                                                                  
İhale  makamları  ile  diğer  kurum ve kuruluşlarca, gerçek veya tüzel kişilerin  ibraz ettikleri e-borcu yoktur belgesinin doğruluğundan tereddüt edilmesi  halinde,  Kurumun  www.ssk.gov.tr  adresindeki  “İnteraktif Uygulamalar”  menüsünden “işveren” başlığı altında yer alan “e-Borcu Yoktur  Belgesi  Kontrol  Uygulaması”  seçeneği  işaretlendikten  sonra e-borcu  yoktur  belgesinin  sağ   üst  köşesinde yer alan Kurumca üretilmiş olan  barkod/referans   numarası   girilerek   kontrol   edilmesi   ve  söz konusu  e-borcu  yoktur  belgesinin  görüntülenmesi  mümkün  bulunmaktadır.
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
V - e-Borcu Yoktur Başvuru Aktivasyonu Yapılmış Olmakla Birlikte Kuruma Borcu Bulunan İşverenlerce Yapılacak İşlemler:                                                          
1 - Bilindiği gibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa istinaden çıkarılmış olan uygulama yönetmeliklerinde, Türkiye’deki kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun değerlendirilmesinde, isteklinin;                                                                                                                                                                            
- Prim borcuna karşı dava açılmışsa bu dava kesin hükme (karar düzeltme aşaması dahil) bağlanana kadar kesinleşmiş prim borcu olmadığı,            
                                                                                                                                                  
-  Vadesi  geçtiği halde ödenmemiş, ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığı,                                                                                                                                                                                                           
-  Prim  borcunun  6183  sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili için ilgili kurum tarafından yapılan her türlü işleme karşı dava açılması halinde, açılan dava kesin hükme bağlanana kadar (karar düzeltme aşaması dahil) kesinleşmiş prim borcu olmadığı, kabul edilmektedir.                                                       

 

Buna  göre,  e-borcu  yoktur uygulamasından yararlanmak amacıyla başvuruda bulunan ve başvuru aktivasyon işlemleri yapılmış olan gerçek veya tüzel  kişi  işverenlerinin,  gerek  kendi  adlarına  veya  aynı  tüzel  kişilik  unvanı ile tescil edilmiş, gerekse aracı, üst düzey yönetici veya ortak oldukları işyerlerinin ihale tarihi itibariyle yada işlem tarihinden bir önceki gün itibariyle Kuruma borçları olmakla birlikte;                                                                                                                                                                     
- Söz konusu borçlara karşı dava açılmış ve bu dava henüz kesin hükme bağlanmamışsa,                                                               
                                                                                                                                                  
-  Vadesi  geçtiği  halde  ödenmemiş  ve  ihale  tarihinden  önce  ilgili  kanunlara istinaden (6183, 4958 vd.) belli bir vadeye bağlanıp tecil ve taksitlendirme işlemi yapılmış olan borçların, vadesindeki ödeme yükümlülükleri aksatılmamışsa,                                                                                                                                                   
-  Yine,  prim  borcunun  6183  sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili için Kurum tarafından yapılan her türlü işleme karşı ihale tarihinden önce dava açılmış ve açılan bu dava kesin hükme bağlanmamışsa,                                                                                                                                                  
Bu  durumda  olan  gerçek  veya  tüzel  kişi işverenlerinin, internet üzerinden e-borcu yoktur uygulaması kapsamında ihalelere katılmalarına imkan  verecek  içerikte yazı almaları şimdilik mümkün olmadığından, bu işverenlerin önceden olduğu gibi, ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine bizzat  müracaat ederek, yukarıda belirtilen durumda olup olmadıklarını açıklayan belge almaları gerekmektedir.                                                                                                                                                                                              
2  -  e-borcu  yoktur  başvuru  aktivasyon  işlemi  yapılmış  olan  gerçek  veya tüzel kişi  işverenlerinin kendi adlarına yada aynı tüzel kişilik unvanıyla   tescilli  olan  işyerleri  ile  aracısı  oldukları  işyerlerinden  borçlarının  olmamasına ve ortağı oldukları tüzel kişi işyerlerinin borçlarından da  kendi hisselerine düşen bölümü ödemiş olmaları durumunda, bu işverenlerin daha önce olduğu gibi borcu yoktur belgelerini, Sigorta İl/Sigorta  Müdürlüklerine  bizzat  müracaat  ederek,  gerçekten  ortaklıktan  kaynaklanan  ve  kendi  sorumluluk  paylarına  düşen  borcu  ödeyip ödemediklerinin araştırılması sonucunda almaları gerekmektedir.                                                                                    
                                                                                                                                                  
3 - 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin o­nikinci fıkrası uyarınca sigorta primlerini haklı sebepleri olmaksızın, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde  tahakkuk  ve  tediye  etmeyen  kamu kurum ve kuruluşlarının tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, mesul muhasip, sayman ile tüzel  kişiliği  haiz  diğer  işverenlerin  üst  düzey yönetici veya yetkilileri kuruma karşı, işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.                                                                                                                                                                                                         
Buna  göre,  e-borcu  yoktur  başvuru  aktivasyon işlemi yapılmış olan gerçek kişi işverenlerinin kendi adlarına tescilli işyerleri ile aracısı ve ortağı  oldukları  işyerlerinden kaynaklanan borçlarının olmaması ve üst düzey yönetici oldukları işyerlerinde görev yaptıkları süre içerisinde de borçlarının  bulunmamasına rağmen, ortaklık veya üst düzey yöneticilik ilişkisi sona erdikten sonra söz konusu işyerinin Kuruma borcunun bulunması durumunda,  bu  işverenlere  daha  önce  olduğu  gibi  borcu yoktur belgeleri, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine bizzat müracaat edilmesi üzerine, gerçekten  ortak veya üst düzey yönetici oldukları süre içinde tahakkuk eden borçlarının ödenip ödenmediğinin ilgili mevzuatına göre araştırılması sonucunda verilecektir.                                                                                                                                     
Diğer  taraftan,  e-borcu  yoktur başvurusu sırasında veya daha sonraki bir tarihte ortak veya üst düzey yönetici olarak aktivasyonu yapılmış olan işyerlerinden  kaynaklanan  borçların  bulunmadığının  yukarıda  belirtildiği şekilde yapılan araştırma sonucunda anlaşılması ve ortaklık veya üst düzey  yöneticilik  ilişkisinin sona erdiğinin de belgelenmesi halinde, e-borcu yoktur başvuru aktivasyonunu yapan Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünce bu işyerleri aktivasyonu yapılmış işyerleri grubundan çıkarılacaktır.                                                                                                                                                                                                               
4  -  19/8/2005  tarihli,  16-351  Ek  sayılı  Kurum Genelgesi ile, işveren ve aracıların, ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde Kuruma toplam sigorta  primine  esas  aylık  kazanç  alt  sınırına  kadar borçlarının olması ve söz konusu borçların ödenmesi kaydıyla, kendilerine ihale tarihi itibariyle “borcu yoktur” yazısı verileceği talimatlandırılmıştır.                                                                                                                                                   
Buna  göre,  e-borcu  yoktur  uygulamasından  yararlanan işverenlerin, aktivasyonu yapılmış olan tüm işyerlerinden kaynaklanan borçlarının sigorta primine  esas  aylık  kazanç  alt  sınırının  altında  olması  durumunda,  söz konusu borçlarını ödedikten sonra borcu yoktur belgelerini almaları gerektiğinden,  bu  durumda  olan işverenlerin önceden olduğu gibi ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne bizzat müracaat etmeleri ve gecikme zamlı olarak  hesaplanacak  toplam  borçlarının  sigorta  primine  esas  aylık  kazanç  alt  sınırını aşıp aşmadığına göre borcu yoktur belgesi almaları gerekmektedir.                                                                                                                                                                   
5  -  e-borcu  yoktur  başvuru  aktivasyonu yapılmış olan gerçek veya tüzel kişi işverenlerinin, gerçekte borçlarının olmamasına rağmen yaptıkları ödemelerin  emanet  veya  tasfiye  edilecek  hesaplara  işlenmiş  olmasına  bağlı  olarak e-borcu yoktur seçeneklerinden aldıkları belgelerde borç görünmesi  halinde,  borcu  olduğu  görünen  işyerinin bağlı bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması için müracaat etmeleri gerekmektedir.                    

Tebliğ olunur.                                                                                                                                    

  DİĞER UZMAN GÖRÜŞLERİ  
 

  Yeni Mezunun İşe Giriş Hikayesi - Cengiz Karaman

 
 

  Sarp ve Dikenli Kariyer Yolları... - Talat Heral

 
 

  Şirket Kültürü`ne Uygun İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'nin Önemi - İlhan ÜRKMEZ

 
 

  Tedarikçileriniz ile Yapacağınız Görüşmelerde Yaklaşımınız. - Gürkan Hüryılmaz

 
 

  Satınalma ve Tedarik Sistemi Performans Ölçüleri.. - Emrah Elik

 
 

  İşe alırken ağır, işten çıkarırken hızlı davranın. - Ersin Doğan

 
 

  İş Sözleşmesi Feshedilen Sigortalıların İşe İade Edilmelerine İlişkin Kararlar - Lütfi İNCİROĞLU

 
 

  SSK'NIN E-BORCU YOKTUR UYGULAMASI... - Cengiz Karaman

 
 

  İş Sözleşmesi Feshedilen Sigortalıların İşe İade Edilmelerine İlişkin Kararlar - Lütfi İNCİROĞLU

 
 

  Eleman Temin Yöntemlerinde En Avantajlı Yöntem: İnternet - Cengiz KARAMAN

 
 

  İmaj Yönetimi... - Dr. Murat Çağatay

 
 

  DOĞRU İŞE DOĞRU İNSAN... - Günsu BAŞER

 
 

  MÜLAKATLARDA BAŞARILI OLMANIN İNCE NOKTALARI - Cengiz KARAMAN

 
 

  İNSANLARIN İSMİ EN DEĞERLİ KELİMEDİR. İNSANLARA GÜLÜMSEYİN VE İSMİYLE HİTABEDİN. - Talat HERAL

 
 

  EN ÖNEMLİ KAYNAK: İNSAN... - Günsu BAŞER

 
 

  “OUTDOOR” EĞİTİMLER. Bir başka deyişle AÇIK HAVA EĞİTİMLERİ…. - Günsu BAŞER

 
 

  KIDEM TAZMİNATI FONU NE GETİRİYOR ? - Lütfi İNCİROĞLU

 
 

  ’Yetenekleri Şirketinize Çekmek …’’ - Sinem DURUL

 
 

  İNSAN KAYNAKLARI OPERASYONEL İŞLERDEN NASIL KURTULABİLİR? - Efsun GEYLAN

 
 

  İNTERNET’TE E-İŞE ALIMDA ETKİLİ ADRES:WWW.KARİYERZİRVESİ.COM - Cengiz Karaman

 
 

  ‘’İnsan Kaynakları ve İş Stratejilerini Uyumlu Hale Getirmek’’ - Meryem Çalışkan

 
 

  Sürdürülebilir Başarı Elde Etmek İçin İnsanı Yeniden Keşfetmek… - Meryem Çalışkan

 
 

  TÜRKİYE’DE DIŞ KAYNAK KULLANIMI... - Cengiz Karaman

 
 

Hakkımızda | Bie Ulaşın | Gizlilik Prensibi | Kullanım Şartları

 

Copyright © 2005 kariyerzirvesi.com 


www.kariyerzirvesi.com insan kaynakları HUMAN KAPİTAL İnsan Kaynakları ve Dan.Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti; Türkiye İş Kurumu'nun 08.06.2016 tarih 228 numaralı izin belgesi ile faaliyet gösteren özel istihdam bürosudur. 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu kanunu gereğince, iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edilemez. İş arayanlardan ücret alınması yasaktır.
Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü: Yavuz Mah. Hükümet Cad. No:173 Köprübaşı Mevki TEKİRDAĞ. 0 282) 260 20 26 -42
İşkur İstanbul Büyükçekmece Hizmet Merkezi:Fatih Mah. Kalyon Sok. No:5 Büyükçekmece/İSTANBUL:(0 212) 883 80 45-47